FriendlinkTypeList标签

2017-03-19 10:20 阅读

获得友情链接类型列表。

实现类

  • com.jspxcms.ext.web.directive.FriendlinkTypeListDirective

参数

  • siteId:站点ID。多个用英文逗号分隔,如'1,2,5'。默认为当前站点,如果要获取所有站点的数据,可以传空字符串''

范例

获取当前站点友情链接类型列表:

[@FriendlinkTypeList;list]
  [#list list as type]
  ${type.id},${type.name}
  [/#list]
[/@FriendlinkTypeList]
QQ咨询
电话
微信
微信扫码咨询